V súlade s § 158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 245/2008 Z. z.") a na základe § 59 odst. 1  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. z.") poskytujú školy a školské zariadenia do Rezortného informačného systému údaje pre vedenie Centrálneho registra.
 
Aktualizácia údajov bude prebiehať pravidelne k 15. septembru začínajúceho školského roka a následne posledný deň v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch október až jún, t. j. s mesačnou periodicitou. Odporúčame ZŠ a SŠ okrem iného skontrolovať správne priradenie študijných a učebných odborov (ŠaUO), ktoré sú škole pridelené, včítane správneho vyučovacieho jazyka ŠaUO. Ak škola nemá správne priradené ŠaUO, nebude vedieť na ne správne priradiť žiakov vo svojom ŠIS. Informácie o priradení ŠaUO škole možno získať mailom na anton.kvassay@cvtisr.sk.
 
V prípade, že škola dostane od servera CR do svojho ŠIS pri niektorej osobe správu "Nedostatočné kritériá na vyhľadanie osoby v RIS - našlo sa viacero osôb", je na vyriešenie problému potrebné mailom kontaktovať julius.ertl@minedu.sk. Do správy je potrebné uviesť popis problému a meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej sa to týka. 
 
Pri poskytovaní údajov sa školy riadia Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov.
V metodickom pokyne sú v tabuľkách s atribútmi uvedené len niektoré. Celý zoznam atribútov aj s ich významom a povinnosťou vyplnenia je uvedený na stránke ministerstva http://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/.
 
Upozornenie: Údaje žiakov a zamestnancov sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Údaje predchádzajucej spracovanej dávky sú vymazané a zapísané sú údaje novej spracovanej dávky. Preto nie je možné zo strany škôl odosielať z jedného svojho systému zvlášť iba žiakov a z iného systému zvlášť iba zamestnancov, pretože v takýchto prípadoch sa vždy niečo vynuluje.