Úvod


Vážení používatelia!

V zmysle Metodického pokynu pre aktualizáciu rezortných údajov je júnová aktualizácia údajov zo  školských informačných systémov do Centrálneho registra povolená v termíne od 21.6.2016 do 5.7.2016.


Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaŠ SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie:

  • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
  • informácie týkajúce sa ŠIS
  • často kladené otázky
  • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov

V roku 2015 sa táto povinnosť týka len škôl (materské školy, základné školy, stredné školy včítane stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, špeciálne školy) bez ohľadu na ich právnu subjektivitu a zriaďovateľa a netýka sa školských zariadení. Táto povinnosť sa zatiaľ netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach.

Prvýkrát školy odosielajú údaje podľa stavu k 15.9.2015. Termín pre toto prvé odoslanie údajov je od 16.9. do 30.9.2015. Pred odoslaním údajov ich školy musia aktualizovať vo svojich školských informačných systémoch, aby boli úplné a správne podľa stavu školy k 15.9. Potom v ďalších mesiacoch školy robia ďalšie aktualizácie, ak majú zmeny. Koncom každého mesiaca školy spustia odoslanie údajov do CR bez ohľadu na to, či mali zmeny alebo nie.

Pre zabezpečenie zberu údajov do CR boli riaditeľom škôl rozposlané e-maily na adresy, ktoré školy/zriaďovatelia poskytli odborom školstva OÚ. Tieto e-maily obsahovali stručné pokyny a prihlasovacie údaje pre konkrétnu školu. Ak riaditeľ školy takýto e-mail nedostal, nech sa obráti na nižšieuvedený kontakt.

V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00).