Zoznam kategórií pre normatívne financovanie

Zoznam obsahuje všetky kategórie pre normatívne financovanie, ktoré sa budú spracovávať cez portál CRINFO.

 

V nasledujúcej tabuľke sú kategórie zaradené do skupín

1. kategórie skupiny RIS bez farebného zvýraznenia  
2. kategórie skupiny ZAM zvýraznené okrovou farbou  
3. kategórie skupiny MAN zvýraznené bledomodrou farbou  

Skupina RIS

  • Sú tu zaradené formuláre, kde sa používateľovi predvyplnia v kumulatívne údaje na CRINFO na základe zaslaných jednotkových údajov cez aktualizačnú dávku zo školského informačného systému. (ŠIS - aSc agenda, eškola)
  • Je potrebné doplniť iba hodnoty do položiek, ktoré sa nepredvyplnia na základe zaslaných údajov. Napr. predpokladaná účasť na lyžiarskom výcviku.
  • Položky, ktoré je potrebné doplniť nájdete v jednotlivých formulároch označené textom "!!Daná položka sa z RIS   nevypočítava!!  Je potrebné zadať ručne danú hodnotu." v stĺpci  Podmienky pre danú položku.
  • Viac informácii sa dozviete v pokynoch po vybratí konkrétnej kategórie zo zoznamu nižšie.

Skupina ZAM

  • Pre kategórie MSZAM a SZAM sa predvyplní zoznam pedagogických zamestnancov, ktorí boli zaslaní cez aktualizačnú dávku zo ŠIS, či už z kmeňovej ŠaŠZ alebo z niektorej podradenej ŠaŠZ zaradenej do danej kategórie.
  • Pre kategóriu INTZAM je potrebné vyplniť ručne zoznam zamestnancov.
  • Viac informácii sa dozviete v pokynoch po vybratí konkrétnej kategórie zo zoznamu nižšie.

Skupina MAN

  • Sú tu zaradené kategórie pre ktoré je potrebné vyplniť všetky položky manuálne, pretože v RIS za zatiaľ neprijímajú ani neevidujú jednotkové údaje pre dané kategórie resp. školské zariadenia.
  • Viac informácii sa dozviete v pokynoch po vybratí konkrétnej kategórie zo zoznamu nižšie.


P.č. Kategória Skupina Tlač prázdneho formulára
1. CSPP - Centrum špeciálnopedagogického poradenstva MAN Prázdny formulár
2. CVC - Centrum voľného času MAN Prázdny formulár
3. DC - Diagnostické centrum MAN Prázdny formulár
4 ESTRAV - externé stravovanie MAN Prázdny formulár
5. GYM - Gymnázium RIS Prázdny formulár
6. INT - Školský internát MAN Prázdny formulár
7. INTZAM - Prepočítaný počet ped. zamestnancov - INT(max. na 2 desatinné miesta) ZAM Prázdny formulár
8. KON - Konzervatórium RIS Prázdny formulár
9. LVS - Liečebno-výchovné sanatórium MAN Prázdny formulár
10. MSZAM - Prepočítaný počet ped. zamestnancov - MŠ (max. na 2 desatinné miesta)  RIS Prázdny formulár
11. RC - Reedukačné centrum MAN Prázdny formulár
12. SGYM - Športové gymnázium RIS Prázdny formulár
13. SKD - Školský klub detí MAN Prázdny formulár
14. SMS - Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami RIS Prázdny formulár
15. SMSZ - Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení MAN Prázdny formulár
16. SOP - Stredisko odbornej praxe, Školské hospodárstvo MAN Prázdny formulár
17. SOS01 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
18. SOS02 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
19. SOS03 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
20. SOS04 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
21. SOS05 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
22. SOS06 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
23. SOS07 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
24. SOS08 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
25. SOS09 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
26. SOS10 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
27. SOS11 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
28. SOS12 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
29. SOS13 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
30. SOS14 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
31. SOS15 - Stredná odborná škola RIS Prázdny formulár
32. SOSSP - Stredná odborná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami RIS Prázdny formulár
33. SPOU - Odborné učilište, praktická škola RIS Prázdny formulár
34. SSKD - Školský klub detí pri škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami MAN Prázdny formulár
35. SSKDZ - Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení MAN Prázdny formulár
36. SSS - Stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami RIS Prázdny formulár
37. STRAV - Zariadenie školského stravovania MAN Prázdny formulár
38. SZAM - Prepočítaný počet ped. zamestnancov - škola (max. na 2 desatinné miesta)  ZAM Prázdny formulár
39. SZS - Základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami RIS Prázdny formulár
40. SZSZ - Základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení MAN Prázdny formulár
41. ZS1 - Základná škola 1. stupeň RIS Prázdny formulár
42. ZS2 - Základná škola 2. stupeň RIS Prázdny formulár