Zber údajov o počtoch žiakov v šk. roku 2018/2019 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR

Financovanie škôl a školských zariadení sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

·                Prehľad najdôležitejších informácií v Eduzbere 2018 (aktualizované 27.08.2018)

 

 

Termíny:

Školy s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity do 25.9.2018 vytvoria protokol ŠaŠZ(EDUZBER_PSaSZ) a odovzdajú ho zriaďovateľovi (3X)

 

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ postupujú rovnako ako školy

 

Zriaďovatelia do 30.9.2018 vytvoria protokol zriaďovateľa (EDUZBER_PZ) a odovzdajú ho na OÚ (2X)

 

do 5.10.2018 vytvoria protokol za kraj (EDUZBER_POU) a odovzdajú ho na MŠVVaŠ  SR (1X) spolu so všetkými protokolmi zriaďovateľov (EDUZBER_PZ) a protokolmi škôl / školských zariadení (EDUZBER_PSaSZ)

Pomocné materiály:

Príručka - popis postupu zberu údajov (aktualizovaná 31.08.2018)

Odpovede na najčastejšie otázky (aktualizované 31.08.2018)

Pokyny a prázdne formuláre pre tlač - pomoc pri vypĺňaní kategórií (aktualizované 31.08.2018)  

Prezentácia I. EDUZBER – MŠVVaŠ  SR (- aktualizované 31.08.2018)

Prezentácia II. EDUZBER – Najdôležitejšie informácie (aktualizované 31.08.2018)

Kontakty - konzultácie(aktualizované 31.08.2018)

Portál CRINFO - webový portál Centrálneho registra

ŠaŠZ a zriaďovatelia - prihlásenie sa na portál CRINFO pre školy a zriaďovateľov

Okresné úrady - prihlásenie sa na portál CRINFO pre obce a OÚ