Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01

o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2018

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Zber údajov pre výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 bude v roku 2018 spracovávaný pomocou portálu Centrálneho registria (CR)
cez Rezortný informačný systém (RIS) v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. Viac informácii nájdete v materiáloch nižšie.

Termíny:
 • Zriaďovateľom neštátnych ŠaŠZ odporúčame skontrolovať údaje za ŠaŠZ, aby boli správne a úplné najneskôr do 25.9.2018
 • Obce do 30.9.2018 vytvoria protokol obce (V40_POB) a odovzdajú ho na OÚ (1X)
 •  do 5.10.2018 vytvoria protokol za kraj (V40_POU)

  Oprava údajov výkazu


  Pomocné materiály:
  Upozorňujeme, že „Príručka k zberu údajov a metodický pokyn na vypĺňanie údajov pre štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15. 09. 2018 plnia úlohu podrobností Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktoré oznamuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obcí a obciam pre poskytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.
  Zriaďovatelia škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce a obce sú povinné tieto zverejnené podrobnosti akceptovať v plnom rozsahu.