V40 - Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
Všeobecné informácie

Údaje sú potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa § 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 ods. 12 a 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky

1/   Za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31. augusta 2018.

1a/  Za dieťa v hmotnej núdzi sa pre tento zber údajov považuje dieťa, ktoré nedovršilo vek piatich rokov najneskôr 31. augusta 2018 a jeho zákonný zástupca predložil riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2/  Potenciálny stravník je každý žiak základnej školy (ZŠ), základnej školy internátnej (ZŠI), žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória, žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia internátneho a 8 ročného konzervatória internátneho so sídlom na území obce zriadeného obcou; každý žiak základnej školy, základnej školy internátnej, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠZŠ), základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami internátnej (ŠZŠI) so sídlom na území obce zriadenej cirkevnými alebo súkromnými zriaďovateľmi; žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória a žiak 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia internátneho a 8 ročného konzervatória internátneho do 15 rokov veku so sídlom na území obce zriadeného cirkevnými alebo súkromnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené zariadenie školského stravovania.

3/  Potenciálny stravník je každý žiak ZŠ, ZŠI, ŠZŠ a ŠZŠI na území obce zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania so sídlom na území obce zriadeného obcou, cirkevnými alebo súkromnými zriaďovateľmi z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

4/  Počet detí na kalendárny rok sa určí ako skutočný priemerný denný počet detí za predchádzajúci školský rok, u novovzniknutých pozri metodický pokyn.

5/  Počet detí na kalendárny rok sa určí ako skutočný počet detí, ktorým bola poskytnutá služba za predchádzajúci školský rok, u novovzniknutých pozri metodický pokyn.

Použité skratky: MŠ - materská škola, MŠI - materská škola internátna, ŠMŠ - materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ŠMŠI - materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami internátna, DŽP - deti, žiaci, poslucháči, PŠD - povinná školská dochádzka, ZŠS - zariadenie školského stravovania

Hodnoty výkazu, ktoré  v tabuľke nižšie predvypočítavané zo zaslaných jednotkových údajov cez aktualizačnú dávku do RIS zo ŠIS (školské informačné systémy aSc agenda, eŠkola)
     
Ide o riadky, kde kód je 0103; 0105; 0105a; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113a; 0113a; 0117; 0119; 0119a; 0130.

 Popis stĺpcov
Názov položky je názov zodpovedajúceho riadka vo formulári.  
V stĺpci
Podmienky pre danú položku sú uvedené atribúty, ktoré je potrebné v školskom informačnom systéme vyplniť, aby systém mohol danú položku vypočítať podľa definovaných algoritmov.
Spravidla ide o názov číselníka a prípustné hodnoty. Hviezdička znamená, že každá uvedená podmienka musí byť  vyplnená.
 
Pozor! Okrem toho musí byť splnená aj všeobecná podmienka
!
V stĺpci
Typ ŠaŠZ sa nachádzajú vymenované typy škôl a školských zariadení, pre ktoré sa má zobrazovať daný riadok resp.  vypočítaná položka z údajov v RIS.
Stĺpce
aSc Agenda a  eŠkola obsahujú odkazy na miesta v školských informačných systémoch, kde sa nacházajú atribúty potrebné k zadaniu definavaných podmienok pre danú položku.

Všeobecná podmienka aSc Agenda eŠkola
* Žiak resp. dieťa musí mať štúdium platné v dátume platnosti údajov daného zberu {"dátum štúdium od" je  <=  "Dátum platnosti údajov daného zberu" a súčasne ("dátum štúdium do" nie je vyplnený alebo "dátum štúdium do" >= "Dátum platnosti údajov daného zberu") }  
* Žiak resp. dieťa musí byť v ročníku v aktuálnom školskom roku  
* Žiak resp. dieťa nemôže mať zaevidované prerušené štúdium v dátume platnosti údajov daného zberu  {nemôže mať prerušené štúdium, dátum "prerušenie štúdia od" je <  "Dátum platnosti údajov daného zberu" a súčasne (dátum "prerušenie štúdia do" nie je vyplnený alebo dátum "prerušenie štúdia do" >= " Dátum platnosti údajov daného zberu) }  
* pre Formu osobitná-nadväzujúca OVP nie je zadaná žiadna z hodnôt {'striedavá starostlivosť'}
* Žiak resp. dieťa nemá označený príznak "Striedavá starostlivosť"

***Tabuľku termínov zberov údajov do RIS nájdete po kliknutí na link Tabuľka zberov na zasielanie údajov do RIS
* Štúdum od-do
* Prerušenie štúdia
* Školský rok
* Forma osobitná-nadväzujúca OVP
* Striedavá starostlivosť
* Štúdum od-do
* Prerušenie štúdia
* Školský rok
* Forma osobitná-nadväzujúca OVP
* Striedavá starostlivosť
Iné potrebné položky  v školských informačných systémoch (aSc agenda, eŠkola) pre niektoré podmienky v riadkoch:
Dátum narodenia, Hmotná núdza a Dĺžka štúdia sa nastavuje v aSc agende a eŠkole viď stĺpce aSc agenda a eŠkola.
* Dátum narodenia
* V hmotnej núdzi
* Dĺžka štúdia
* Dátum narodenia
* V hmotnej núdzi
* Dĺžka štúdia
Kód Názov položky Podmienky pre danú položku Typ ŠaŠZ
0101 Základná umelecká škola - forma vyučovania individuálna Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Základná umelecká škola
('250')
0102 Základná umelecká škola - forma vyučovania skupinová Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Základná umelecká škola
('250')
0103 Materská škola s počtom detí celkom Deti, ktoré spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok. MŠ celodenná výchova a vzdelávanie
MŠ poldenná výchova a vzdelávanie
MŠ týždenná výchova a vzdelávanie
MŠ nepretretržitá výchova a vzdelávanie
MŠ - ZŠ s MŠ
MŠ - ZŠ s MŠ I.stupeň
('111','112','113','114','115','116')
0105 Materská škola s počtom detí z r. 0103 deti, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD 1/ Deti, ktoré spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne ich dátum narodenia je najneskôr do dátumu 31.8.2013. MŠ celodenná výchova a vzdelávanie
MŠ poldenná výchova a vzdelávanie
MŠ týždenná výchova a vzdelávanie
MŠ nepretretržitá výchova a vzdelávanie
MŠ - ZŠ s MŠ
MŠ - ZŠ s MŠ I.stupeň
('111','112','113','114','115','116')
0105a Materská škola s počtom detí z r. 0103 deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31. augusta 2018 1a/ Deti, ktoré spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne ich dátum narodenia je po dátume 31.8.2013 a súčasne majú označený príznak V hmotnej núdzi. MŠ celodenná výchova a vzdelávanieanie
MŠ poldenná výchova a vzdelávanie
MŠ týždenná výchova a vzdelávanie
MŠ nepretretržitá výchova a vzdelávanie
MŠ - ZŠ s MŠ
MŠ - ZŠ s MŠ I.stupeň
('111','112','113','114','115','116')
0106 ŠKD - počet žiakov 0. až 5. ročníka navštevujúcich školský klub detí Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Školský klub detí
('841')
0109 Potenciálni stravníci - ZŠ na území obce zriadenej obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/ Žiaci, ktorí spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne:
1. Ak škola nie je elokované pracovisko tak v obci, kde sídli škola sa musí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
2. Ak škola je elokované pracovisko tak v obci jeho kmeňovej školy sa musáí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
Základná škola
ZŠ celodenná výchova /exp/
ZŠ I. stupeň
ZŠ I.stupeň celodenná výchova /exp/
ZŠ II. stupeň
ZŠ II.stupeň celodenná výchova /exp/
('211','212','221','222','231','232')
0110 Potenciálni stravníci - ZŠI na území obce zriadenej obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/ Žiaci, ktorí spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne:
1. Ak škola nie je elokované pracovisko tak v obci, kde sídli škola sa musí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
2. Ak škola je elokované pracovisko tak v obci jeho kmeňovej školy sa musáí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke. 
ZŠ internátna
ZŠ I.stupeň internátna
ZŠ II.stupeň internátna
('213','223','233')
0111 Potenciálni stravníci - ŠZŠ na území obce zriadenej súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/ Žiaci, ktorí spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne:
1. Ak škola nie je elokované pracovisko tak v obci, kde sídli škola sa musí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
2. Ak škola je elokované pracovisko tak v obci jeho kmeňovej školy sa musáí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke. 
ZŠ pre žiakov s autizmom
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
ZŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
ZŠ pre žiakov s poruchou učenia
ZŠ pre žiakov s nadaním
ŠZŠ pre žiakov s autizmom
Špeciálna základná škola
ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
ŠZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
ŠZŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
('520','522','523','524','525','528','529','530','531','532','533','534',
'535','538','52N')
0112 Potenciálni stravníci - ŠZŠI na území obce zriadenej súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/ Žiaci, ktorí spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne:
1. Ak škola nie je elokované pracovisko tak v obci, kde sídli škola sa musí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
2. Ak škola je elokované pracovisko tak v obci jeho kmeňovej školy sa musáí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke. 
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
ZŠ pre žiakov stelesným postihnutím internátna
ZŠ pre žiakov s nadaním internátna
ŠZŠ pre žiakov s autizmom internátna
Špeciálna základná škola internátna
ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
ŠZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím internátna
ŠZŠ pre hluchoslepých internátna
('622','623','624','625','630','631','632','633','634','635','636','62N')
0113a Potenciálni stravníci - 5 a 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória na území obce zriadeného obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/ Žiaci, ktorí spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne:
1. Ak škola nie je elokované pracovisko tak v obci, kde sídli škola sa musí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
2. Ak škola je elokované pracovisko tak v obci jeho kmeňovej školy sa musáí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
3. pre Dĺžku štúdia je zadaná niektorá hodnota z {'5 ročné', '8 ročné'}
Gymnázium
Športové gymnázium
Hudobné a dramatické konzervatórium
Tanečné konzervatórium
('321','322','331','332')
0113b Potenciálni stravníci - 5 a 8 ročného gymnázia internátneho a 8 ročného konzervatória internátneho na území obce zriadeného obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi, ak je na území obce zriadené ZŠS 2/ Žiaci, ktorí spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne:
1. Ak škola nie je elokované pracovisko tak v obci, kde sídli škola sa musí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
2. Ak škola je elokované pracovisko tak v obci jeho kmeňovej školy sa musáí nachádzať zariadenie školského stravovania v prevádzke.
3. pre Dĺžku štúdia je zadaná niektorá hodnota z {'5 ročné', '8 ročné'}
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím
Gymnázium pre žiakov zrakovým postihnutím
Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím
Gymnázium pre žiakov s nadaním
Konzervatórium pre žiakov so zrakovým postihnutím
Gymnázium pre sluchovo postihnutých internátne
Gymnázium pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne
Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím internátne
Konzervatórium pre zrakovo postihnutých internátne
('572','573','575','593','672','673','675','693','57N')
0114 Potenciálni stravníci - ZŠ a ŠZŠ na území obce zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania zriadeného obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi 3/ Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Základná škola
ZŠ celodenná výchova /exp/
ZŠ internátna
ZŠ I. stupeň
ZŠ I.stupeň celodenná výchova /exp/
ZŠ I.stupeň internátna
ZŠ II. stupeň
ZŠ II.stupeň celodenná výchova /exp/
ZŠ II.stupeň internátna
ZŠ pre žiakov s autizmom
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
ZŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
ZŠ pre žiakov s poruchou učenia
ZŠ pre žiakov s nadaním
ŠZŠ pre žiakov s autizmom
Špeciálna základná škola
ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
ŠZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
ŠZŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
('211','212','213','221','222','223','231','232','233','520','522','523',
'524','525','528','529','530','531','532','533','534','535','538','52N')
0115 Potenciálni stravníci - ZŠI a ŠZŠI na území obce zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania zriadeného obcou, súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi 3/ Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
ZŠ pre žiakov s autizmom
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
ZŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
ZŠ pre žiakov s poruchou učenia
ZŠ pre žiakov s nadaním
ŠZŠ pre žiakov s autizmom
Špeciálna základná škola
ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
ŠZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím
ŠZŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
ZŠ pre žiakov stelesným postihnutím internátna
ZŠ pre žiakov s nadaním internátna
ŠZŠ pre žiakov s autizmom internátna
Špeciálna základná škola internátna
ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
ŠZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím internátna
ŠZŠ pre hluchoslepých internátna
('520','522','523','524','525','528','529','530','531','532','533','534',
'535','538','52N','622','623','624','625','630','631','632','633','634',
'635','636','62N')
0116 Jazyková škola Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Jazyková škola
('813')
0117 Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami s počtom detí celkom Deti, ktoré spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok. ŠMŠ pre deti s autizmom
Špeciálna materská škola
ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutím
ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutím
ŠMŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
ŠMŠ pre deti s telesným postihnutím
ŠMŠ pre deti s viacnásobným postihnutím
ŠMŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
MŠ pre deti s nadaním
ŠMŠ pre deti s autizmom internátna
Špec.materská škola internátna
ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
ŠMŠ pre deti s telesným postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti s viacnásobným postihnutím internátna
('510','511','512','513','514','515','516','518','610','611','612','613',
'614','615','616','51N')
0119 Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami s počtom detí z r. 0117 deti, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD 1/ Deti, ktoré spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne ich dátum narodenia je najneskôr do dátumu 31.8.2013. ŠMŠ pre deti s autizmom
Špeciálna materská škola
ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutím
ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutím
ŠMŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
ŠMŠ pre deti s telesným postihnutím
ŠMŠ pre deti s viacnásobným postihnutím
ŠMŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
MŠ pre deti s nadaním
ŠMŠ pre deti s autizmom internátna
Špec.materská škola internátna
ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
ŠMŠ pre deti s telesným postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti s viacnásobným postihnutím internátna
('510','511','512','513','514','515','516','518','610','611','612','613',
'614','615','616','51N')
0119a Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami s počtom detí z r. 0117 deti v hmotnej núdzi, ktoré nedovŕšili vek piatich rokov do 31. augusta 2018 1a/ Deti, ktoré spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok a súčasne ich dátum narodenia je po dátume 31.8.2013 a súčasne majú označený príznak V hmotnej núdzi. ŠMŠ pre deti s autizmom
Špeciálna materská škola
ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutím
ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutím
ŠMŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
ŠMŠ pre deti s telesným postihnutím
ŠMŠ pre deti s viacnásobným postihnutím
ŠMŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení
MŠ pre deti s nadaním
ŠMŠ pre deti s autizmom internátna
Špec.materská škola internátna
ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti so zrakovým postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
ŠMŠ pre deti s telesným postihnutím internátna
ŠMŠ pre deti s viacnásobným postihnutím internátna
('510','511','512','513','514','515','516','518','610','611','612','613',
'614','615','616','51N')
0121 Školský klub detí pri ŠZŠ a ŠZŠI Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Školský klub detí pri špeciálnej škole
('842')
0122 Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení 4/ Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení
('846')
0124 Reedukačné centrum 4/ Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Reedukačné centrum
('852')
0125 Liečebno-výchovné sanatórium 4/ Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Liečebno-výchovné sanatórium
('855')
0126 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 5/ Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
('872')
0127 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 5/ Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
('873')
0128 Školský internát pre deti MŠ a žiakov ZŠ a školský internát pre žiakov 5 ročného, 8 ročného gymnázia a 8 ročného konzervatória Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Školský internát
('844')
0129 Školský internát pre deti ŠMŠI a školský internát pre žiakov ŠZŠI zriadený súkromnými alebo cirkevnými zriaďovateľmi  Nevypočítava sa z RIS.
Je potrebné zadať manuálne.
Školský internát
('845')
0130 Počet žiakov ZŠ a ZŠI zriadenej obcou Žiaci, ktorí spĺňajú všeobecnú podmienku a sú na škole, kde typ školy je niektorá z hodnôt v stĺpci typ ŠaŠZ pre daný riadok. Základná škola
ZŠ celodenná výchova /exp/
ZŠ internátna
ZŠ I. stupeň
ZŠ I.stupeň celodenná výchova /exp/
ZŠ I.stupeň internátna
ZŠ II. stupeň
ZŠ II.stupeň celodenná výchova /exp/
ZŠ II.stupeň internátna
('211','212','213','221','222','223','231','232','233','213','223','233')
0199 Kontrolný súčet (riadok 0101 až 0130) Automaticky vypočítaný súčet hodnôt zobrazených riadkov pre daný stĺpec.