Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01

o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2019


Prehľad najdôležitejších informácií vo V40-01 2019 (28.08.2019)


Termíny:

Zriaďovateľom neštátnych ŠaŠZ odporúčame skontrolovať údaje za ŠaŠZ, aby boli správne a úplné najneskôr do 25.9.2019

 

Obce do 30.9.2019 vytvoria protokol obce (V40_POB) a odovzdajú ho na OÚ (1X)

 

do 7.10.2019 vytvoria protokol za kraj (V40_POU)

 

Videonávody:

Videonávod pre školy a školské zariadenia (14.09.2019)

Videonávod pre zriaďovateľov (24.09.2019)

Videonávod pre obce (24.09.2019)
Pozor !
Vo videu pre obce je v čase 00:17 chybne povedané že povinnosť zriaďovateľov je prebrať výkazy od škôl. Má tam byť povedané, že "Povinnosťou obce je vytvoriť protokol V40-01 o počte za školy a školské zariadenia v jej územnej pôsobnosti."

Pomocné materiály:

Príručka a metodický pokyn - popis postupu zberu údajov (28.08.2019)

Metodický pokyn - popis postupu zberu údajov (28.08.2019)

Odpovede na najčastejšie otázky (08.2019)

Pokyny ako vypĺňať údaje v školskom informačnom systéme ŠIS - (aSc agenda, eŠkola) pre zaslanie údajov do RIS (28.08.2019)  

Prezentácia (28.08.2019)

Kontakty - konzultácie (28.08.2019)

Portál CRINFO - webový portál Centrálneho registra

ŠaŠZ a zriaďovatelia - portál CRINFO pre školy a zriaďovateľov

Obce a okresné úrady - portál CRINFO pre obce a OÚ

Archív - výkazy V40-01 z predchádzajúcich rokov

 

Opravy výkaz a protokolov:

Postup opráv -   pdf     docx    (22.11.2019)