1. Je nutné odoslať údaje do CR každý mesiac, aj keď nedošlo v nich k zmene?
Áno, vyplýva to z legislatívy,  (Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 kapitola 2 bod a metodického pokynu pre aktualizáciu rezortných údajov do CR).
 
2. Čo má škola robiť, ak sa vyskytne problém s uvedením niektorého z jej študijných a učebných odborov (ŠaUO) a ich kódov, ktorý nie je možné riešiť v rámci ŠIS?
Kontaktujte prosím anton.kvassay@cvtisr.sk.
 
3. Ktoré údaje sú školy povinné poskytovať do CR zo svojich školských informačných systémov?
Všetky údaje, ktoré sú uvedené v Metodickom pokyne pre aktualizáciu rezortných údajov do CR  sú v zmysle školského zákona školy povinné poskytovať do CR.
 
4. Na základe akých zákonov sú školy oprávnené od rodičov resp. zákonných zástupcov žiakov vyžadovať poskytovanie údajov pre centrálny register v rozsahu, v akom sú uvedené v Metodickom pokyne pre aktualizáciu rezortných údajov do CR?
Právo požadovať uvedené údaje od rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov majú školy na základe  § 157 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa okrem iného hovorí:
„Školy, školské zariadenia a orgány miestnej štátnej správy v školstve sú oprávnené spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 157 ods. 3 vo svojich informačných systémoch na účely plnenia ich úloh.“.
Na základe uvedeného, školy nemajú povinnosť žiadať súhlas zákonných zástupcov so spracovaním osobných údajov.
Údaje o zákonných zástupcoch uvedené v § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.  slúžia iba pre potreby pedagogickej dokumentácie.
K tejto problematike sa viaže aj otázka č. 9.
 
5. Ak má škola nulový počet žiakov a nulový počet zamestnancov, je potrebné robiť prenos údajov do Centrálneho registra?
Každá škola, ktorá je vedená v registri škôl a školských zariadení ako prevádzkovaná škola musí poskytnúť údaje do CR o počtoch svojich žiakov a zamestnancov, aj keď tieto počty budú nulové, ak sa nejedná o prípad riešený v otázke č. 11.
 
6. Prečo sa mi zobrazuje chybové hlásenie: „Škola resp. školské zariadenie s daným EDUID sa nenachádza v registri ŠaŠZ v RIS“?
Pravdepodobne ste urobili preklep pri zadávaní EDUID školy alebo ste zadali namiesto prideleného EDUID ŠaŠZ vaše KODSKO. Zoznam škôl a školských zariadení aj s ich EDUID si môžete pozrieť v registri škôl. Údaje zo ŠIS môžu posielať iba školy/školské zariadenia, ktorých stav prevádzky má v stĺpci R hodnotu „v prevádzke“.
 
7. Ako riešiť problém na starších počítačoch s Windows XP, ak sa ŠIS pri správnych prihlasovacích údajoch nevie prihlásiť ku CR s hlásením o neplatnom certifikáte?
Ak sa ŠIS na počítači s Windows XP nemôže prihlásiť k CR a vypisuje chybové hlásenie
Nepodarilo sa prihlásiť do RIS: Pravdepodobne nie je nainštalovaný platný certifikát pre sieťovú komunikáciu. (The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.)
tak odporúčame nainštalovať na daný počítač Windows XP ServisPack3. Inštaláciu Windows XP ServisPack3 by mal robiť informatik, ak ho škola má. Postup inštalácie v slovenčine je napríklad na stránke Microsoftu.
 
8. Prečo sú na stránke s vybranými údajmi škôl počty žiakov a zamestnancov stotožnených s RFO v niektorých prípadoch nižšie ako celkové počty?
Dôvodov môže byť viac:
  1. Školy posielajú mená, priezviská a rodné priezviská inak ako ich majú deti napr. v rodnom liste. Napr. pošlú Dorotka miesto Dorota, alebo nedajú presne diakritické znamienka ako majú byť. Ďalej, v priezvisku zamestnanca posielajú napr. aj titul. 
  2. Školy posielajú opačne meno, priezvisko.
  3. Školy posielajú iné rodné čísla ako majú dané osoby v skutočnosti. Školy by mali tieto údaje zistiť podľa rodných listov resp. iných úradných dokumentov.
  4. Školy posielajú v menách alebo priezviskách jednotlivé písmená oddelené medzerami (napr. „P r i e z v i s k o“ namiesto „Priezvisko“).
V týchto prípadoch sa osoba nenájde v databáze RFO a nie je započítaná do počtu stotožnených s RFO.
 
9. Ako je to s povinnosťou škôl odoslať údaje zákonných zástupcov detí, žiakov do CR?
Momentálne je stále platný zákon 245/2008 v plnom rozsahu a zároveň p. minister dal v r. 2015 stanovisko: „....do prehodnotenia rozsahu požadovaných údajov o zákonných zástupcoch zmenou školského zákona alebo do času, kým sa nevyrieši otázka iného možného spôsobu spracovávania údajov o zákonných zástupcoch, nebudeme tieto údaje požadovať a budeme rešpektovať, ak ich zákonní zástupcovia neposkytnú“.  Preto tie školy, ktoré majú osobné údaje zákonných zástupcov vo svojich ŠIS a sú ochotné ich do CR odoslať ich môžu odoslať, tie školy, ktoré tieto údaje nemajú, alebo ich nechcú odoslať tak nemusia urobiť.
 
10. Čo sa rozumie pod pojmom započítaná prax a ako sa má uvádzať  - v rokoch alebo mesiacoch?
Započítanou praxou (pre účely podkladov pre normatívne financovanie) sa rozumie započítaná prax pedagogického resp. odborného zamestnanca v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. ku dňu 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Uvádza sa v celých rokoch. Nemýľte si to s pojmom pedagogická prax (ktorá sa pre účely normatívneho financovania nepoužíva) a ktorá je definovaná ináč (§ 3 zákona č. 317/2009 Z. z.).
 
11. Škola má zaradenú v sieti ŠaŠZ ako elokované pracovisko budovu, ktorá je na inej adrese ako hlavná budova školy a je v nej iba telocvičňa (dielne, a pod.). Na toto EP nie sú teda priradení žiadne osoby (ani DŽP ani zamestnanci). Čo treba urobiť, aby sa na toto EP nemuseli odosielať údaje do CR?
 Takéto elokované pracovisko, ktoré slúži len ako telocvičňa (alebo len ako dielne alebo na podobné účely) musí byť oznámené odboru školstva okresného úradu v kraji sídla školy. V oznámení, že ide o takúto budovu musí byť priložená buď kópia zriaďovacej listiny, kde je táto skutočnosť uvedená, alebo v ňom musí byť priložené čestné prehlásenie riaditeľa školy, že ide o takúto budovu. Okresný úrad po obdržaní takéhoto oznámenia nastaví tomuto EP príznak, že nie je spravodajskou jednotkou.
 
12. Aký študijný odbor treba nastaviť žiakom, ktorí navštevujú špeciálnu triedu v základnej škole?
Žiakom na 1. stupni sa zadá kód ŠaUO 7921 B 00, žiakom na 2. stupni kód ŠaUO 7922 D 00. Týmto žiakom ale treba nastaviť typ triedy "špeciálna".
 
3. Čo to znamená, že boli niektoré údaje definované ako povinné?
V školskom roku 2017/18 prebehlo porovnávanie zbieraných údajov z EDUZBER-u, Výkazu V40 s Centrálnym registrom (CR). Preto bolo nevyhnutné v aktualizačnej dávke zo školských informačných systémov zmeniť povinnosť vyplnenia časti údajov z nepovinných na povinné. V databáze CR sa uložia záznamy osôb, ktorých údaje boli úplné a formálne správne. V databáze nebude uložený záznam, ktorý v aktualizačnej dávke nemal vyplnený povinný údaj, alebo údaj bol formálne nesprávne vyplnený - teda „CR si nezapíše záznam dotknutej osoby“ ale pošle o tom informáciu školskému informačnému systému. Na základe týchto informácií vie používateľ ŠIS opraviť konkrétne údaje a zaslať novú aktualizačnú dávku do CR.
 
14. Bolo nám v škol. roku 2018/19 pridelené nové heslo?
Všetkým školám a školským zariadeniam, ktoré majú povinnosť odoslať údaje potrebné pre financovanie bude v septembri 2018 vygenerované nové heslo. Toto heslo je rovnaké aj pre aktualizáciu údajov zo ŠIS, aj pre zadanie, kontrolu a schvaľovanie údajov na stránke http://crinfo.iedu.sk/RISPortal/. Heslo bude školám zaslané na ich mailové adresy. Zriaďovateľom a obciam boli koncom augusta takisto vygenerované heslá, tieto im boli zaslané listom.
 
15. Ako majú školy evidovať striedavú starostlivosť, ak dieťa/žiak je istý čas v jednej škole a istý čas v inej škole?
K 15.9. ho uvedie vo svojej evidencii škola, kde sa v tom čase nachádza. Táto škola je kmeňovou školou takého dieťaťa/žiaka. Ak dieťa/žiak prejde k druhému rodičovi na inú školu, tá druhá škola ho zaeviduje u seba v RISe, ale nastaví mu len osobné údaje (na ktoré získa EDUID) a potom len druh štúdia nastaví na „striedavá starostlivosť“ – nič iné tomu žiakovi táto druhá škola nenastavuje. Všetky ostatné školské údaje sa berú z prvej školy (kde bol k 15.9.), ktorá ho naďalej posiela do RIS.
 
16. Sme materská škola. Môžeme evidovať aj deti mladšie ako dva roky?
V súlade s § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku. V súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Inými podmienkami sú predovšetkým kapacitné podmienky.
Dieťa mladšie ako dva roky nemožno do MŠ prijať a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt v materskej škole.
Prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení je porušením platného právneho stavu. Preto takéto deti nie je možné ani evidovať v školskom informačnom systéme a ani v RISe.
 
17. Ako máme uviesť vychovávateľky, keď niektoré z nich nemajú priamu vyučovaciu činnosť?
Do CR máte evidovať všetky vychovávateľky. Pre vychovávateľky, ktoré nemajú vyučovaciu činnosť je potrebné nastaviť v položke „Reálna vyučovacia činnosť/výchovná činnosť/odborný výcvik“ počet hodín ich výchovnej činnosti. Pre ostatné, ktoré majú vyučovaciu činnosť je potrebné nastaviť počet vyučovaných hodín do položky „Dopĺňanie úväzku vyučovacou činnosťou“.
 
18. Čo znamená názov, resp. skratka "Forma osobitná-nadväzujúca OVP"?
OVP zanamená "odborné vzdelávanie a prípravu".  V jednom číselníku sme dali aj formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (§ 23 zákona č. 245/2008 Z. z.) aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy. Ak by sa ten názov rozpisoval podľa tohto, tak by bol veľmi dlhý a v praxi by sa aj tak nepoužíval, preto sme ho skrátili na "Forma osobitná-nadväzujúca OVP".
 
19. Ako majú zadávať údaj o ročníku dieťaťa materské školy?
Údaj o ročníku je pre deti, žiakov, poslucháčov v RISe povinný údaj. Preto ho musia zadávať aj MŠ. MŠ ako ročník nesmú zadať N-nultý, P-prípravný, U-úvodný. Odporúčame MŠ zadávať hodnotu ročníka podľa veku dieťaťa ku koncu decembra nasledovne: 2-3 roky prvý ročník, 3-4 roky druhý ročník, 4-5 rokov tretí ročník, 5-6 rokov štvrtý ročník, viac ako 6 rokov piaty ročník.
 
20. Sme spojená škola. Doposiaľ posielali údaje zo ŠIS iba naše organizačné zložky. V septembri 2018 sme dostali mail s prístupovými údajmi aj na spojenú školu. Znamená to, že aj spojená škola má posielať údaje zo ŠIS každý mesiac?
Nie. Údaje zo ŠIS posielajú tak ako doteraz iba jednotlivé organizačné zložky spojenej školy. Spojená škola ako taká údaje zo ŠIS neposiela. Pre Eduzber ale tlač protokolu robí spojená škola za všetky organizačné zložky. Aby to mohla robiť, dostala prístupové údaje aj ona.