Pokyny a metodické príručky pre rôzne typy výkazov a zberov spracovávaných pomocou RISu

Výkaz Škol (MŠVVaM SR) 40 - 01

o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2023

Prehľad najdôležitejších informácií vo V40-01 2023 (31.08.2023)

Prehľadná pomôcka vypĺňania počas septembrového zberu 2023 (31.08.2023)

Ako nastavovať vybraté položky pre žiaka resp. dieťa v ŠIS (31.08.2023)

Ako skontrolovať zaslané údaje žiakov/zamestnancov/školy do RIS cez Reporty (31.08.2023)

Termíny:

Zriaďovateľom neštátnych ŠaŠZ odporúčame skontrolovať údaje za ŠaŠZ, aby boli správne a úplné najneskôr do 25.9.2023

Obce do 30.9.2023 vytvoria protokol obce (V40_POB) a odovzdajú ho na RÚŠS (1X)

Regionálne úrady školskej správy do 7.10.2023 vytvoria protokol za kraj (V40_POU)

Videonávody:

Videonávod pre školy a školské zariadenia (15.09.2021)
Videonávod pre zriaďovateľov (15.09.2021)
Videonávod pre obce (15.09.2021)

Pomocné materiály:

Príručka - popis postupu zberu údajov (31.08.2023)
Metodický pokyn - popis postupu zberu údajov (31.08.2023)
Odpovede na najčastejšie otázky (09.08.2023)
Pokyny ako vypĺňať údaje v školskom informačnom systéme ŠIS -(aSc agenda, eŠkola) pre zaslanie údajov do RIS (31.08.2023)
Kontakty - konzultácie (31.08.2023)
Archív - výkazy V40-01 z predchádzajúcich rokov