Vážení používatelia!

Počas letných prázdnin školy údaje do Centrálneho registra neposielajú. Všetkým ďakujeme za spoluprácu v škol. roku 2018/19 a želáme príjemné prežitie prázdnin.

 

Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaŠ SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie a funkcionalitu: 

 • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
 • informácie týkajúce sa školských informačných systémov (ŠIS)
 • často kladené otázky
 • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov
 • aktuálne stavy registrov a číselníkov
 • privátne údaje, funkcionalitu pre schvaľovateľov výkazov a údaje výkazov
 
V školskom roku 2018/19 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl týchto druhov: materské školy, základné školy, stredné školy včítane pracovísk praktického vyučovania, špeciálne školy. Táto povinnosť sa netýka základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení. Táto povinnosť sa tiež netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach - tie každý mesiac posielajú len údaje o zamestnancoch. Povinnosť odosielania údajov majú školy bez ohľadu na zriaďovateľa a to, či majú právnu subjektivitu.
 
Upozornenia a odkazy:
 1. Údaje o žiakoch a zamestnancoch sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Od septembra 2018 môžu ŠIS posielať údaje zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov. Údaje predchádzajúcej spracovanej dávky (pre žiakov alebo zamestnancov) sú vymazané a zapísané sú údaje  novej spracovanej dávky. Vzhľadom k tomu, že v ŠIS je možné nastaviť odoslanie údajov zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov, nezabudnite, že každá spravodajská jednotka (až na pár výnimiek) musí každý mesiac poslať údaje aj za žiakov aj za zamestnancov.
 2. Od decembra 2018 kmeňové školy nastavujú vo svojich ŠIS pri žiakoch, ktorí odišli do školy pri LVS alebo RC prerušenie štúdia a nie ukončenie štúdia ako doteraz.
  Žiaka, ktorý je na diagnostickom pobyte v diagnostickom centre (DC), vykazuje v stave žiakov kmeňová škola. Na tohto žiaka sa nevzťahuje usmernenie o vykazovaní prerušenia štúdia žiaka z dôvodu jeho pobytu v špeciálnom výchovnom zariadení (ŠVZ), keďže DC nevypĺňa RIS. Vykázanie žiaka o prerušení štúdia z dôvodu pobytu v ŠVZ platí iba pre žiaka umiestneného v reedukačnom centre (RC) a v liečebnovýchovnom sanatóriu (LVS).
 3. Informácie k ochrane osobných údajov v rezorte školstva sú zverejnené na stránke ministerstva .
 4. Úvodná prezentácia zo školení marec-apríl 2018
 5. Prezentácia o tomto portáli
 6. Prezentácia metodického usmernenia k záložke Výkazy
 

Video návod k crinfo.iedu.sk - ako získať údaje o Rezortnom informačnom systéme a ako si školy môžu skontrolovať správnosť zadaných údajov.

V prípade, že sa prihlasujete ako zriaďovateľ, návod na činnosti, ktoré sa od Vás vyžadujú nájdete

Pre zobrazenie pôvodného inštruktážneho videa prosím použite nasledovnú linku Video
 
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00).