Úvod

 

Vážení používatelia!

 
V zmysle Metodického pokynu pre aktualizáciu údajov je marcová aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra povolená v termíne do 05. apríla 2024. Deťom/žiakom, ktorí končia nezabudnite nastaviť ukončenie štúdia.
Žiaci sa posielajú na najnižšej úrovni, zamestnanci na kmeňovú školu, podobne ako v septembri.
 
 

Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaM SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie a funkcionalitu: 

 • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
 • informácie týkajúce sa školských informačných systémov (ŠIS)
 • často kladené otázky
 • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov
 • aktuálne stavy registrov a číselníkov
 • privátne údaje, funkcionalitu pre schvaľovateľov výkazov a údaje výkazov
 
V školskom roku 2021/22 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl týchto druhov: materské školy, základné školy, stredné školy, špeciálne školy. Táto povinnosť sa netýka základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení. Táto povinnosť sa tiež netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach - tie každý mesiac posielajú len údaje o zamestnancoch. Povinnosť odosielania údajov majú školy bez ohľadu na zriaďovateľa a to, či majú právnu subjektivitu. O prípadnom odosielaní údajov za základné umelecké školy bude rozhodnuté až počas školského roka. ZUŠ budú v takom prípade vopred informované.
 
Upozornenia a odkazy:
Pri ukončení štúdia, začiatku štúdia je potrebné uvádzať žiakom správne dátumy a pri ukončení aj typ ukončenia. Tieto dátumy a typ ukončenia sú dôležité pre ďalšie inštitúcie (ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa) pri vyplácaní/nevyplácaní dávok zákonným zástupcom žiakov. Údaje ukončených žiakov je potrebné poslať do CR - nesmú sa zmazať. Ak žiakov v ŠIS nejakým spôsobom vyradíte (napr. nastavíte, že sú externisti), tak poslanie s ukončením treba vykonať predtým, pretože po vyradení ich ŠIS neposiela.
 1. Údaje o žiakoch a zamestnancoch sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Od septembra 2018 môžu ŠIS posielať údaje zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov. Údaje predchádzajúcej spracovanej dávky (pre žiakov alebo zamestnancov) sú vymazané a zapísané sú údaje  novej spracovanej dávky. Vzhľadom k tomu, že v ŠIS je možné nastaviť odoslanie údajov zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov, nezabudnite, že každá spravodajská jednotka (až na pár výnimiek) musí každý mesiac poslať údaje aj za žiakov aj za zamestnancov.
 2. Od septembra 2021 kmeňové školy nastavujú vo svojich ŠIS pri žiakoch, ktorí odišli do školy pri LVS dlhodobú neprítomnosť a pri žiakoch, ktorí odišli do RC ukončenie štúdia, nie prerušenie štúdia.
  Žiaka, ktorý je na diagnostickom pobyte v diagnostickom centre (DC), vykazuje v stave žiakov kmeňová škola. Na tohto žiaka sa nevzťahuje usmernenie o vykazovaní dlhodobej neprítomnosti žiaka z dôvodu jeho pobytu v špeciálnom výchovnom zariadení (ŠVZ), keďže DC nevypĺňa RIS. Vykázanie dlhodobej neprítomnosti žiaka z dôvodu pobytu v ŠVZ platí iba pre žiaka umiestneného v liečebnovýchovnom sanatóriu (LVS). Žiakovi umiestnenému do RC sa ukončuje štúdium.
 3. Informácie k ochrane osobných údajov v rezorte školstva sú zverejnené na stránke ministerstva .
 4. Pre školský rok 2020/2021 boli ukončené niektoré kariérové pozície resp. kategórie-podkategórie pre pedagogických zamestnancov a boli pridané kontroly na základné úväzky a o tomto Vás informujú aj Vaše ŠIS pri zasielaní údajov do RIS resp. ich zmene. Je potrebné si to upraviť v ŠIS a až tak poslať do RIS.
  Ako nastavovať základné úväzky a ako ich správne nastaviť nájdete aj na stránkach SZAMMSZAM.
 5. Pomôcka pre základne úväzky pre pedagogických zamestnancov na trvalý pomer alebo pracovný pomer na dobu určitú.
 6. Ako nastaviť žiakov a detí v ŠIS sa Vám stiahne ako súbor excel tu.
 

MŠVVaM SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v registri za ročný poplatok.
Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaM SR ho vedie bezplatne.
Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.

 
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-16:00).
 
 

Odkazy na videonávody sú v záložke Výkazy.