Úvod
Vážení používatelia!

Ďakujeme za spoluprácu v šk. roku 2019/2020. Počas letných prázdnin školy údaje do Centrálneho registra neposielajú.
 
 

Vítame Vás na informačnej stránke MŠVVaŠ SR venovanej poskytovaniu údajov za školy a školské zariadenia do Centrálneho registra (CR) v súlade s legislatívou. Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie súvisiace s poskytovaním týchto údajov. V jednotlivých záložkách nájdete nasledovné informácie a funkcionalitu: 

 • ohľadom zberu údajov do CR (metodický pokyn)
 • informácie týkajúce sa školských informačných systémov (ŠIS)
 • často kladené otázky
 • prehľad škôl s počtami žiakov a učiteľov
 • aktuálne stavy registrov a číselníkov
 • privátne údaje, funkcionalitu pre schvaľovateľov výkazov a údaje výkazov
 
V školskom roku 2019/20 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl týchto druhov: materské školy, základné školy, stredné školy včítane pracovísk praktického vyučovania, špeciálne školy. Táto povinnosť sa netýka základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení. Táto povinnosť sa tiež netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach - tie každý mesiac posielajú len údaje o zamestnancoch. Povinnosť odosielania údajov majú školy bez ohľadu na zriaďovateľa a to, či majú právnu subjektivitu. O prípadnom odosielaní údajov za základné umelecké školy bude rozhodnuté až počas školského roka. ZUŠ budú v takom prípade vopred informované.
 
Upozornenia a odkazy:
Pri ukončení štúdia, začiatku štúdia je potrebné uvádzať žiakom správne dátumy a pri ukončení aj typ ukončenia. Tieto dátumy a typ ukončenia sú dôležité pre ďalšie inštitúcie (ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa) pri vyplácaní/nevyplácaní dávok zákonným zástupcom žiakov. Údaje ukončených žiakov je potrebné poslať do CR - nesmú sa zmazať.
 1. Údaje o žiakoch a zamestnancoch sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Od septembra 2018 môžu ŠIS posielať údaje zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov. Údaje predchádzajúcej spracovanej dávky (pre žiakov alebo zamestnancov) sú vymazané a zapísané sú údaje  novej spracovanej dávky. Vzhľadom k tomu, že v ŠIS je možné nastaviť odoslanie údajov zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov, nezabudnite, že každá spravodajská jednotka (až na pár výnimiek) musí každý mesiac poslať údaje aj za žiakov aj za zamestnancov.
 2. Od decembra 2018 kmeňové školy nastavujú vo svojich ŠIS pri žiakoch, ktorí odišli do školy pri LVS alebo RC prerušenie štúdia a nie ukončenie štúdia ako doteraz.
  Žiaka, ktorý je na diagnostickom pobyte v diagnostickom centre (DC), vykazuje v stave žiakov kmeňová škola. Na tohto žiaka sa nevzťahuje usmernenie o vykazovaní prerušenia štúdia žiaka z dôvodu jeho pobytu v špeciálnom výchovnom zariadení (ŠVZ), keďže DC nevypĺňa RIS. Vykázanie žiaka o prerušení štúdia z dôvodu pobytu v ŠVZ platí iba pre žiaka umiestneného v reedukačnom centre (RC) a v liečebnovýchovnom sanatóriu (LVS).
 3. Informácie k ochrane osobných údajov v rezorte školstva sú zverejnené na stránke ministerstva .
 

MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v registri za ročný poplatok.
Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne.
Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.

 
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: helpdesk@iedu.sk, telefón: +421 800 138 033 - voľba 1 (v pracovných dňoch v čase 8:00-15:00).
 
 

Odkazy na videonávody sú v záložke Výkazy.