V súlade s § 158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 245/2008 Z. z.") a na základe § 76 ods. 3 a § 77 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") poskytujú školy a školské zariadenia do Rezortného informačného systému údaje pre vedenie Centrálneho registra.
 
Aktualizácia údajov bude prebiehať pravidelne k 15. septembru začínajúceho školského roka a následne posledný deň v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch október až jún, t. j. s mesačnou periodicitou. Odporúčame ZŠ a SŠ okrem iného skontrolovať správne priradenie študijných a učebných odborov (ŠaUO), ktoré sú škole pridelené, včítane správneho vyučovacieho jazyka ŠaUO. Ak škola nemá správne priradené ŠaUO, nebude vedieť na ne správne priradiť žiakov vo svojom ŠIS. Informácie o priradení ŠaUO škole možno získať mailom na martin.kovac@cvtisr.sk.
 
V prípade, že škola dostane od servera CR do svojho ŠIS pri niektorej osobe správu "Nedostatočné kritériá na vyhľadanie osoby v RIS - našlo sa viacero osôb", je na vyriešenie problému potrebné mailom kontaktovať zuzana.zauskova@minedu.sk. Do správy je potrebné uviesť popis problému a meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej sa to týka. 
 
Pri poskytovaní údajov sa školy riadia Metodickým pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov.
V metodickom pokyne sú v tabuľkách s atribútmi uvedené len niektoré. Celý zoznam atribútov aj s ich významom a povinnosťou vyplnenia je uvedený na stránke ministerstva http://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/.
 
Upozornenie: Údaje o žiakoch a zamestnancoch sa na serveri CR úspešným spracovaním prepisujú. Od septembra 2018 môžu ŠIS posielať údaje zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov. Údaje predchádzajúcej spracovanej dávky (pre žiakov alebo zamestnancov) sú vymazané a zapísané sú údaje  novej spracovanej dávky. Vzhľadom k tomu, že v ŠIS je možné nastaviť odoslanie údajov zvlášť za žiakov a zvlášť za zamestnancov, nezabudnite, že každá spravodajská jednotka (až na pár výnimiek) musí každý mesiac poslať údaje aj za žiakov aj za zamestnancov.
 
 
 
Školy poskytujú údaje do CR prostredníctvom svojich školských informačných systémov (aScAgenda, eŠkola) - ŠIS.Školy, ktoré nemajú tieto ŠIS si môžu nainštalovať bezplatnú verziu týchto programov na odoslanie údajov do CR.
 
Pokyny pre jednotlivé ŠIS:
 

Program aScAgenda spoločnosti aSc s.r.o.

  1. v menu Hlavný/Odoslať štatistiky/Vypublikovanie údajov do Centrálneho registra (CR) zvoľte Pripraviť údaje na odoslanie,
  2. v záložke Odosielanie údajov vyplňte prihlasovacie meno a heslo do CR a zvoľte Komunikovať so serverom CR,
  3. ďalšia výmena dát oboch systémov (školský a CR) je plne automatizovaná, používateľ iba sleduje hlásenia systému.
 
Program ascAgenda  si môžete stiahnuť z http://agenda.skoly.org
Na www.skoly.org je zoznam školení a helpov pre nových používateľov. Konkrétne pre prvú orientáciu v systéme slúži help na www.pomoc.skoly.org, kapitola Prvé kroky, odosielanie do Centrálneho registra je na linke www.pomoc.skoly.org/?1673
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
 
 

Program eŠkola spoločnosti ŠEVT a.s.

  1. v hlavnom menu zvoľte Centrálny register (CR),
  2. v rámci tejto položky sú Vám k dispozícii základné služby pre komunikáciu s CR,
  3. po výbere požadovanej služby zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo (z tohto e-mailu) a kliknite na Pokračovať.
 
Podrobnejšie postupy nájdete na https://www.vsetkopreskolu.sk/podpora/komunikacia-s-centralnym-registrom-cr/. Program eŠkola si môžete stiahnuť z http://www.vsetkopreskolu.sk/na-stiahnutie  
V prípade riešenia problémov pri poskytovaní údajov do CR sa môžte obrátiť na:
e-mail: eskola@sevt.sk, telefón: +421 2 5363 5364, linka 1